Obaveštenje o Privatnosti

Obaveštenje o privatnosti
Banka Türkiye İş Bankası posebno se trudi da osigura bezbednost i privatnost podataka koji pripadaju našim klijentima. To je zakonska obaveza naše Banke shodno relevantnim propisima kao i jedan od prioriteta svesnosti naše banke o ovom pitanju. U okviru svog pristupa pridajemo najveću moguću pažnju zaštiti podataka naših klijenata i delanju u skladu sa relevantnim propisima; naša Banka je pripremila detaljne odredbe o ovoj stvari i usvojila načelo zaštite podataka naših klijenata u svakom obliku svoje prakse. Pored toga, pripremili smo procedure da obezbedimo da svi naši zaposleni iskažu najviši stepen pažnje u ovom pitanju.

Lični podaci sačuvani automatski ili manuelno, odnosno dobijeni elektronski od posetilaca naše internet stranice, koristiće se pre svega da se ispune njihovi zahtevi, a zatim kako bi im se pružile što bolje internet i bankovne usluge. Takođe, shodno Obaveštenju o privatnosti naše Banke, iskazujemo dužnu pažnju zaštiti i bezbednosti vaših ličnih podataka.

Informacije koje sadrže lične podatke naših klijenata se ne dele ni na koji način niti u bilo kom obliku trećim licima bez saglasnosti klijenata, osim u slučajevima kada pravni ili regulatorni organi zatraže pristup tim informacijama na osnovu relevantnih propisa.

Naša Banka se stara da se naši pružaoci pratećih usluga uvek pridržavaju standarda i zahteva privatnosti naše Banke.

Shodno tome, naš osnovni pristup je da zaštitimo sve informacije koje pripadaju Banci i našim klijentima od neovlašćenog pristupa, lažnog korišćenja i izmena, zastarelosti i uništenja; obezbedimo privatnost, integritet i dostupnost informacija.

Ovo obaveštenje obuhvata informacije podeljne preko ove veb stranice i drugih kanala naše Banke; to znači da će važiti politika o privatnosti, etička načela i uslovi korišćenja stranica za koje smo dali linkove i drugih veb stranica. Stoga, naša Banka nije odgovorna za materijalnu ni moralnu štetu koja može biti prouzrokovana upotrebom tih internet stranica.

Kada delite svoje lične podatke (adresu, telefon, faks, elektronsku adresu, itd.) sa našom Bankom, one će se koristiti samo za izvršenje usluga koje ste tražili, komunikaciju (u pogledu poslovanja i usluga održavanja) i obnavljanje vaših ugovora. Vaši podaci neće biti deljeni trećim licima osim ukoliko date saglasnost za deljenje podataka. Međutim, naša Banka može biti obavezna da saopšti informacije izvesnim trećim stranama i bez vaše saglasnosti kad je to zakonom propisano.  Možemo da komuniciramo s vama u svrhu marketinga i promocije bankarskih, osiguravajućih i finansijskih proizvoda i usluga ako ste u našoj odobrenog bazi podataka. Imate pravo da povučete svoje odobrenje kad ne želite da primate elektronska obaveštenja naše Banke. Bićete skinuti sa našeg spiska povezanih kanala ako, na primer, kliknete na link “Molimo kliknite ovde ukoliko ne želite da primate nikakvu elektronsku poštu od naše Banke u vezi sa promocijom novih proizvoda ili usluga.” koji se nalazi na kraju elektronske pošte.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka
Prikupljamo evidenciju i obrađujemo vaše lične podatke samo kad važi jedan od sledećih kriterijuma: 
 • ako ste dali pristanak na obradu vaših ličnih podataka za jednu ili više konkretnih namena;
 • ako je obrada neophodna za izvršenje ugovora u kojem ste vi i Banka ugovorne strane, ili da bi se preduzeli koraci na vaš zahtev pre sklapanja ugovora;
 • ako je obrada neophodna za ispunjenje zakonkse obaveze koja važi za Banku; 
 • ako je obrada neophodna za zaštitu vaših vitalnih interesa ili vitalnih interesa drugog fizičkog lica;
 • ako je obrada neophodna za izvršenje zadatka koji se radi u javnom interesu ili vršenje službenih ovlašćenja poverenih Banci;
 • ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje ostvaruje Banka ili neka treća strana, osim kad te interese nadjačavaju interesi osnovnih prava i sloboda subjekta podataka koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka, naročito kad je subjekat podataka dete. 

Načela obrade ličnih podataka
Vaše lične podatke obrađujemo shodno načelima obrade ličnih podataka propisnim u Zakonu o obradi ličnih podataka, i to:
 • Lični podaci se obrađuju na nepristrasan, zakonit i transparentan način, koji ne narušava vaše dostojanstvo; 
 • Podaci se prikupljaju samo za tačno određene, jasne i legitimne svrhe i ne obrađuju se dalje na način nespojiv sa navedenom svrhom; 
 • Lični podaci moraju da budu odgovarajući, relevantni i ograničeni na svrhu za koju se dalje prikupljaju ili obrađuju;
 • Lični podaci moraju da budu tačni i ažurni; preduzećemo svaki razložni korak da lični podaci koji su netačni, imajući u vidu svrhu za koju se obrađuju, budu odmah izbrisani ili ispravljeni; 
 • Lični podaci mogu da budu sačuvani u meri u kojoj je to nužno da se ostvari svrha za koju se dalje prikupljaju ili obrađuju. Posle ispunjenja svrhe obrade, lični podaci moraju da se izbrišu, obrišu, unište, blokiraju ili anonimizuju, osim ukoliko je drugačije propisano u drugom relevantnom zakonu; 
 • Lični podaci se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću sigurnost ličnih podataka uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i od njihovog slučajnog gubitka, uništetnja ili oštećenja, korišćenjem odgovarajućih tehničkih ili organizacionih mera

Vrste ličnih podataka koje koristimo
Da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prilikom nuđenja i davanja određenih proizvoda i usluga, potrebno je da koristimo različite lične podatke, koji zavise od vrste transakcije. U ovom obaveštenju, "lični podaci" znače svaku informaciju ili delove informacije kojima je vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi, što uključuje ali se ne ograničava na: 

Lične informacije (ime i prezime; lični broj; datum i mesto rođenja; kopije ličnih isprava; nacionalnost; pol; brači status; itd.) 

Kontakt informacije (elektronska adresa; brojevi telefona; adresa stanovanja, itd.)

Finansijske informacije (Radni status; mesečni i drugi prihodi; dugovnja odnosno kreditna istorija;  

Informacije o vašem obrazovanju, profesiji i radu, odnosno poslovne informacije

informacije o uslugma i proizvodima koje pružamo vama.

Ako imamo vaš izričit pristanak, možemo da koristimo i neki od vaših osetljivih podataka, zavisno od prirode vašeg zahteva, koji mora da je ograničen samo na naše proizvode i usluge. Možemo imati pravo da koristimo i bilo koji drugi lični podatak ako bude potrebno, da bismo vam pružili neki drugi određeni proizvod ili uslugu. 

Kako sakupljamo vaše lične podatke
Možemo sakupiti i obraditi lične podatke na dva različita načina. Možete sami da nam date svoje podatke preko prijava i drugih obrazaca kojima tražite naše proizvode i usluge i dokumenata koje nam date na uvid uz prijave i druge vrste obrazaca zahteva, ili neki od vaših podataka možemo prikupiti automatski putem naših usluga preko interneta. Sigurno je da ćemo vaše lične podatke koristiti u skladu sa svrhom njihovog sakupljanja.

Kako koristimo vaše lične podatke
Svojim klijentima nudimo različite proizvode i usluge, tako da koristimo vaše lične podatke iz različitih razloga. Na primer, možemo da koristimo vaše lične podatke za sledeće svrhe:
 • za vašu identifikaciju i verifikaciju; za otvaranje računa, za obavljanje platnih usluga; za izdavanje raznih kreditnih proizvoda; za digitalne i usluge na internetu; u svrhu marketinga; za naplatu loših dugova; za izvršenje zakonskih obaveza, itd;  
 • Kad se registrujete na našoj veb stranici, možemo da dobijemo vaše lične podatke preko obrazaca na toj stranici (ime i prezime, elektronska adresa, kontakt, rođendan, itd.) i da pružimo zatraženu ulogu ili pošaljemo elektronski bilten, informacije u vezi marketinga, itd, ako ste prethodno dali pristanak;
 • Vaši lični podaci mogu biti obrađeni za istraživanje tržišta, planiranje i statističku analizu, ako ste prethodno dali pristanak.
 • Možemo da obradimo vaše lične podatke da osiguramo bezbednost drugih korisnika i naše veb stranice.
Upotreba vaših ličnih podataka može povremeno da se proširi, u zavisnosti od proizvoda i usluga koje pruža Banka İş Bankası, u skladu sa zakonima i propisima o zaštiti ličnih podataka, kao i drugim relevantnim važećim zakonima. 

Period zadržavanja ličnih podataka
Banka İş Bankası čuva vaše lične podatke u bezbednom i zaštićenom okruženju sve dok je to neophodno za ispunjavanje razloga zbog kojeg su podaci bili uzeti, ili u trajanju koje je propisano zakonom.

Prenos vaših ličnih podataka
Vaše lične podatke nećemo deliti trećim stranama bez vašeg pristanka osim ako je to rečeno u ovom Obaveštenju o privatnosti ili u zakonima.

Možemo da delimo vaše lične podatke trećim stranama koje nam pružaju usluge podrške (na primer: obrađuju podatke, pružaju usluge hostinga, operatori sistema, analitičari podataka, spoljne firme za korisničke usluge ili menadžeri plaćanja, itd.) unutar i izvan teritorije Republike Kosovo. Trećim licima pružaocima usluga može se odobriti pristup ličnim podacima naših klijenata kad je to nužno za pružanje predmetne usluge. Oni će čuvati te podatke kao poverljive i koristiti ih samo za pružanje svojih usluga pod nadzorom i u ime naše Banke, a ne u bilo koje druge komercijalne ili nekomercijalne svrhe. U svim tim slučajevima, Banka će se postarati za čuvanje vaših prava i da se takav transfer vrši u skladu sa zakonom, zbog čega će bti zaključen zaseban ugovor o zaštiti ličnih podataka sa takvim pružaocima usluga.

Banka će da deli vaše lične podatke Centralnoj banci Kosova (CBK) i u isto vreme će da prikuplja informacije od CBK u pogledu vaše kreditne istorije; kao i interesnim stranama i drugim članicama grupacije. 

Banka može još da saopšti vaše lične podatke svim nadležnim javnim organima kao što su Centar za finansijske informacije, Državno tužilaštvo, policija, sudovi itd, ako je to propisano zakonom.

Međutim, naša Banka može da trećim licima deli nepersonalizovane tj. anonimizovane podatke kao što je broj poseta na našoj internet stranici u određenom vremenskom periodu, bez ikakvih ograničenja.

Zaštita ličnih podataka
Banka İş Bankası pruža svu nužnu i razumnu zaštitu radi očuvanja privatnosti, bezbednosti i integriteta vaših ličnih podataka. Mi naporno radimo i preduzimamo sve nužne mere da zaštitimo vaše lične podatke od svakog gubitka, zloupotrebe ili izmene.

Načelno, vaše lične podatke čuvamo u bazi podataka Banke İş Bankası ili bazama podataka naših pružalaca usluga.

Ugovorni saradnici Banke İş Bankası koji imaju pristup vašim podacima da bi vam pružili potrebne usluge su u obavezi da ih čuvaju kao poverljive i ne koriste u druge svrhe mimo okvira konvencionalnih obaveza.

Bezbednost informacija i integritet podataka
Preduzete su sve tehničke i razumne mere za zaštitu vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, svih nelegalnih i neovlašćenih zloupotreba koje bi mogle da se dese kod prenosa podataka putem mreže, saopštavanja, pristupa i drugih postupaka i zloupotreba.

Lični podaci i deca
Naše usluge na internet stranici nisu namenjene deci. Pored toga, mi svesno ne prikupljamo lične podatke dece ni na kojoj od naših internet stranica, osim ukoliko je drugačije dopušteno ili odobreno zakonom.

Izmene našeg obaveštenja o privatnosti
Banka zadržava pravo da izmeni ovo obaveštenje o privatnosti da bi postupila shodno najnovijoj verziji zakona o zaštiti podataka, bez slanja prethodnog obaveštenja klijentima ili posetiocima. Ističemo da će takva revizija našeg obaveštenja o privatnosti biti objavljena na našoj veb stranici što pre. Ovo obaveštenje je poslednji put promenjeno 19.03.2019. godine

Vaša prava
Imate pravo da od Banke dobijete potvrdu o tome da li se vaši lični podaci obrađuju ili ne, a ako se obrađuju, imate pravo na uvid u lične podatke i sledeće informacije: svrhu obrade; kategorije ličnih podataka koji se obrađuju; primaoce ili kategorije primalaca kojima jesu ili će biti saopšteni lični podaci, naročito primaoci u trećim zemljama ili u međunarodnim organizacijama; gde je moguće, predviđeni period čuvanja ličnih podataka, a ako to nije moguće, koji su kriterijumi prema kojima će se utvrditi trajanje tog perioda. 

Imate pravo da od Banke dobijete ispravku netačnih ličnih podataka koji se odnose na vas. To znači da ćete imati pravo da dopunite nepotpune lične podatke, uključujući dostavljanjem dopunske izjave. Takođe imate pravo da od Banke dobijete brisanje vaših ličnih podataka ako nema zakonskog osnova za obradu vaših ličnih podataka ili ako je zakonski osnov prestao.

Imate pravo da od Banke dobijete ograničenje obrade, kad važi jedan od sledećih kriterijuma: osporili ste tačnost ličnih podataka, u trajanju koje će omogućiti Banci da proveri tačnost ličnih podataka; obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju ličnih podataka i umesto toga zahtevate ograničenje njihove upotrebe; lični podaci više nisu potrebni Banci u svrhu obrade, ali su vama neophodni za utvrđivanje, ostvarenje ili zaštitu pravnih potraživanja; prigovorili ste na obradu u čekanju na proveru toga da li Bankini legitimni osnovi imaju jaču pravnu snagu od vaših zakonskih osnova.

U nekim slučajevima, imaćete pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju i u bilo kom trenutku. U tom slučaju, Banka neće više da obrađuje lične podatke osim ako Banka dokaže da ima uverljive legitimne razloge za obradu koji imaju jaču pravnu snagu od vaših interesa, prava i sloboda ili za utvrđivanje, ostvarenje ili zaštitu pravnih potraživanja.

Kad se lični podaci obrađuju u svrhu neposrednog marketinga, imaćete pravo u svakom trenutku da prigovorite na obradu vaših ličnih podataka za takav marketing, što obuhvata profilisanje u meri u kojoj je vezano za takav neposredni marketing. Kad prigovorite na obradu u svrhu neposrednog marketinga (slanjem pitanja koje vas muči na elektronsku adresu: dataprotection@isbank-kos.com ili odlaskom u neku od naših filijala), lični podaci se više neće obrađivati u takcu svrhu.

Imaćete pravo da se o vama ne odlučuje isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući profilisanje, koja stvara pravna dejstva po vas ili na sličan način znatno utiče na vas. Međutim, to pravo ne važi ako je ta odluka: nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora između vas i Banke; ovlašćena posebnim zakonom čijem važenju podleže Banka i koji ujedno propisuje primerene mere da zaštiti vaša prava i slobode i legitimne interese; ili se zasniva na vašem izričitom pristanku. 

Imaćete pravo da dobijete svoje lične podatke, koje ste dali Banci, u vidu strukturisanog, uobičajeno korišćenog i mašinski čitljivog formata i imaćete pravo da prosledite te podatke drugom kontroloru bez ometanja od strane Banke. 

Imate pravo da u svakom trenutku povučete svoj pristanak. Ipak, povlačenje pristanka neće da utiče na zakonitost obrade urađene na osnovu pristanka datog pre njegovog povlačenja. Povlačenje se vrši na isti način na koji se pristanak daje.

Ne dovodeći u pitanje druge upravne ili sudske lekove za pravnu zaštitu, imate pravo da uložite prigovor Agenciji, ako tvrdite da obrada vaših ličnih zahteva krši zakon o zaštiti podataka.

However, Banka İŞ BANKASI zadržava svoje legitimno pravo da odbaci neosnovano ponavljane ili tehnički nesrazmerne zahteve odnosno zahteve koji se izuzetno teško mogu ispuniti ili koji ugrožavaju privatnost drugih.

Informacije o instituciji
Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. Filijala na Kosovu
Adresa: Ul. Ukšin Hoti, br. 100, Kupusište, Priština 10000, Kosovo
Telefon: +381 38 245 245
Faks: +381 38 224 542

Službenik za zaštitu podataka
Ime i prezime: G. Urim Bedžeti
Telefon: 049 904 501
Elektronska pošta: dataprotection@isbank-kos.com

Pružalac domena
Türkiye İş Bankası A.Ş.

Ovlašćeni organi
Centralna banka Republike Kosovo
Adresa: Ulica Garibaldi, br. 33, 10000, Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 222 055
Faks: +381 38 243 763
Website: www.bqk-kos.org

Agencija za informacije i privatnost
Adresa: Ulica Ljuan Haradinaj, 10000, Priština, Kosovo
Telefon: +381 38 200 629
Website: www.amdp-kos.org