Njoftim Ligjor

Banka e jonë nuk garanton për saktësinë, tërësinë dhe pandryshueshmërinë e të gjitha përmbajtjeve, opinioneve dhe informacioneve që paraqiten/zënë vend në faqen tonë të internetit. Për këtë arsye, klientëve tanë u rekomandohet që para se të veprojnë në bazë të përmbajtjeve, opinioneve dhe informacioneve të marra nga faqja jonë, të kontrollojnë saktësinë e këtyre përmbajtjeve, opinioneve dhe informacioneve, ndërsa vendimet që do t'i marrin duke u bazuar në këto përmbajtje, opinione dhe informacione, u rekomandohet që t’i marrin në këtë kontekst. Banka jonë, sikur që nuk është përgjegjëse në asnjë mënyrë për gabimet apo mangësitë e përmbajtjeve, opinioneve dhe informacioneve, këto përmbajtje, informacione dhe opinione nuk janë obligative për Bankën tonë.​
Lokacioni i provajderit:  Türkiye İş Bankası A.Ş. (Certifikata e Lokacionit të Provajderit Nr:944)