Për Individë

Llogaria e DepozitaveNë mënyrë që të përdorni kursimet tuaja në çdo moment ju mund të hapni llogari rrjedhëse.
Informacione të përgjithshme për llogarinë rrjedhëse për shërbimet bazike në përputhje me rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës

1. ISBANK do të sigurojë qasje në llogarinë rrjedhëse për shërbimet bazike për klientët, pavarësisht nga rrethanat financiare të klientëve, si statusi i tyre i punësimit, niveli i të ardhurave, historia e kredisë apo falimentimi. Qasja në llogari të tilla nuk kushtëzohet me blerjen e shërbimeve shtesë.
2. Në rast të vendimit të ISBANK për të refuzuar kërkesën e një klienti për një llogari pagese për shërbime bazike, klienti do të informohet për një vendim të tillë brenda 10 ditëve të punës pas pranimit të plotë të aplikacionit.
3. ISBANK do të refuzojë kërkesën për hapjen e llogarisë së pagesës për shërbimet bazike në rastet e mëposhtme:
3.1. Kur hapja e një llogarie të tillë mund të rezultojë në shkelje të dispozitave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
3.2. Nëse klienti tashmë ka një llogari rrjedhëse në ndonjë bankë tjetër që i lejon atij/asaj të përdorë shërbimet bazike, përveç rastit kur klienti ofron dëshmi se ka marrë njoftimin se llogaria rrjedhëse do të mbyllet nga banka.
4. Në rast se ISBANK vërteton se klienti ka pasur llogari rrjedhëse për shërbimet bazike dhe ka dhënë deklaratë të rreme gjatë hapjes së llogarisë bazë, ISBANK mund të kërkojë nga klienti që për shërbimet e marra nga ISBANK përmes llogarisë rrjedhëse për shërbimet bazike, të paguajë tarifat në mënyrë retroaktive sipas listës standarde të çmimeve të ISBANK.
5. Një llogari rrjedhëse për shërbimet bazike përfshin shërbimet e mëposhtme:
5.1. Shërbimet që mundësojnë të gjitha operacionet e nevojshme për hapjen, funksionimin dhe mbylljen e një llogarie rrjedhëse;
5.2. Shërbimet që mundësojnë vendosjen e fondeve në një llogari rrjedhëse;
5.3. Shërbimet që mundësojnë tërheqjen e parave nga një llogari rrjedhëse;
5.4. Ekzekutimin e transaksioneve të mëposhtme të pagesave:
5.4.1. Transaksionet e pagesave me kartelë, duke përfshirë pagesat online;
5.4.2. Transferta krediti (në zyrat e ISBANK, ose nëpërmjet platformave online);
5.4.3. Pasqyra mujore elektronike të llogarisë bankare.
6. ISBANK do të aplikojë tarifën e mirëmbajtjes për llogaritë rrjedhëse për shërbimet bazike, e cila është e shpalosur në listën e saj zyrtare të çmimeve. Një tarifë e tillë nuk mund të jetë më e lartë se 0.12% e vlerës së pagës mesatare neto mujore në Republikën e Kosovës siç është publikuar së fundmi nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Megjithatë, klientët përveç shërbimeve bazë të përcaktuara për t'u kryer përmes llogarisë rrjedhëse për shërbimet bazike, mund të kryejnë edhe shërbime të tjera sipas çmimores standarde të bankës.
7. ISBANK mund të zgjidhë në mënyrë të njëanshme kontratën e një llogarie rrjedhëse për shërbimet bazike, vetëm kur plotësohet të paktën një nga kushtet e mëposhtme:
7.1. Klienti përdor qëllimisht llogarinë rrjedhëse për qëllime të paligjshme;
7.2. Nuk ka ndodhur asnjë transaksion në llogarinë rrjedhëse për më shumë se 24 muaj rresht;
7.3. Klienti ka dhënë informacion të pasaktë për të hapur një llogari rrjedhëse për shërbimet bazike.
7.4. Klienti ka hapur më pas një llogari të dytë për shërbime bazike.

Transferimi i ParavePër dërgimin e parave në Turqi, degët tona në Prishtinë dhe Prizren ofrojnë zgjidhjet më të shpejta dhe më të sigurta

​Përmes degëve tona mund të bëhen transferimi i parave në llogaritë e Isbank Turqisë brenda ditës dhe në të njejtën mënyrë mund të bëhen transferimet e parave nga llogaritë e Isbank Turqisë në degët tona në Kosovë.​

Çmimore